11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 83. Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 83. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. ve daha fazla Sayfa  Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 83. Sayfa Cevapları 
 
ELHAN-I ŞİTA
3. Okuduğunuz şiirde yer yer söylenen kısa dizelerden sonra tekrar uzun dizelerin kullanılmasının şiirin içeriğiyle ilişkisini açıklayınız.
Cevap: Kar yağışın ve uzun kış geceleri kısa geçen gündüz vaktinin kelimelerle bir tablosu yapılmaktadır. Bu yüzden de bazen uzun bazen de kısa dizeler kullanılmıştır. 
4. Bu şiirde şairin farklı aruz kalıplarını kullanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
Cevap:  Elhân-ı Şitâ’da Aruz vezninin  şu kalıpları kullanılmıştır:1. Feilâtün mefâilün feilün
(fâilâtün) ( fâ’lün)
2.Mef’ûlü fâilâtü mefâilü fâilün
3.Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
Şâir bu karışık kalıpları kullanarak muhteva ile şekli birleştirmiştir.Karların hareketini hem tasvir ederek hem de vezinleri kullanarak bizlere göstermiştir. Adeta bir ressam gibi çizmiş olduğu kar tasvirine seçmiş olduğu fiiller ve vezin sayesinde canlı bir hayat sahnesini bizlere sunmuştur.
5. Elhân-ı Şitâ adlı şiirde şaire özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu kullanımların şiire katkısını değerlendiriniz.
Cevap: Servet-i Fünûn döneminin özelliklerini gösterir ve dili ağırdır.Şiirde çokça tamlamaya , sıfatlara , mecazlara yer verilmiştir. Dönemine göre ağır, süslü ve sanatlı bir dil kullanıldığını söyleyebiliriz. Yeni imajlar ve benzetmeler kullanılmıştır. 
6. Teşbih ve istiare sanatlarına şiirden örnekler gösteriniz. Şiirde bu edebî sanatların sıkça tercih edilmesinin nedenini açıklayınız.
Cevap: Eşini gaaib eyleyen bir kuş gibi kar: Kar eşini kaybetmiş bir kuşa benzetilmiştir
Bir beyâz rîşe-yî cenâh-ı melek gibi kar: Kar Bir meleğin kanatlarındaki tüye benzetilmiştir. 
7. Elhân-ı Şitâ adlı şiirin nazım birimi, kafiye düzeni ve ölçüsüne göre nazım biçimini belirleyiniz.
Cevap: Şiir mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir şekle sahiptir.Muhteva ile birlikte kurgulanmıştır. “ Elhân-ı Şitâ’nın dış şekli, tamamen müzikal bir karakter arzeder.Fakat bu musikî prensibi sadece dış şekle değil, iç şekle, muhtevanın düzenlenmesine de hâkimdir.Bahara ve kışa ait muhtelif unsurları birer “leit-motif” gibi kullanan Cenab, onları karların yağış hareketlerine uygun şekilde münavebeli bir hareket içinde ele alıyor.”
8. Okuduğunuz şiirin temasından ve konusundan yola çıkarak nazım türünü belirleyiniz.
Cevap: Nazım biçimi serbest müstezadtır. 
9. Sınıfınızda gruplar oluşturarak şiirden imgeler bulunuz. Bulduğunuz imgelerin dizelerdeki işlevlerini belirleyiniz.
Cevap: Bu imgeler şiirin anlamını zenginleştirmekte ve okurun çok farklı anlamlar çıkarmasına şiiri daha güzel bulmasına olanak sağlamaktadır. 
10. Bu şiirde sembolizm akımının hangi özellikleri görülmektedir?
Cevap: Bu şiirde gördüğümüz sembolizm  akımının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 
Sembolistler, dış dünyanın görüntülerini so­mut nesnel gerçeklikleriyle değil de; bu görüntülerin sezgilerinden, izlenimlerinden yansıyan niteliklerini şiire aktardılar. Duyguların, dış dünyayı ancak oldu­ğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler. Elhan-ı Şita’da da bu tabiat tasviri görülebilmektedir. 
Sembolist ozanların doğa görüntülerini yarı aydınlık ortamlar oluşturur: sararmış yapraklar, akşamın alacakaranlığı, durgun göller, kızıl gün batımı, ayışıklı geceler.,,Bu görüntülerde net değil, neredeyse, tül bir perdenin ardından yansıyan biçimiyledir.
Sembolistler, sembol ve mecazlarla dolu ka­palı bir anlatımı seçtiler. Herkesçe farklı algılanabi­lecek yorumlanabilecek şiiri hedeflediler.
Sembolizmin şiir anlayışı: sözcüklerle yapılmış bir beste olarak gördüklerinden, şiirde müzikselliğe önem verdiler. Ölçü, uyak biçimsel özellikleri ikinci planda düşün­düler. Şiirdeki müziği özle biçim arasında bir uyum öğesi olarak gördüler.
11. Türk şiirinde Servetifünun’la birlikte kış ve kar konulu şiirlerin sayısı artmıştır. Bu durumu yeni bir medeniyet ve onun getirdiği tabiat anlayışıyla nasıl izah edebilirsiniz? Görüşlerinizi belirtiniz.
Cevap: Yeni bir medeniyet demek yeni bir dünya görüşü demektir. Batı medeniyetinin etkisi altına giren o dönem edebiyatımız ve şairimiz de bu yeni tasviri şiirinde uygulamıştır. Dış dünyayı izleyerek kendinde uyandırdığı duygularla yapmıştır bu tasviri. 
12. Elhân-ı Şitâ şiirini Hürriyet Kasidesi şiiriyle içerik yönünden karşılaştırınız. Hangi şiirde içeriğin daha çok arka plana alındığını bulunuz. Bunun nedenini açıklayınız.
Cevap: Hürriyet Kasidesi bağımsızlığı, vatanın içinde bulunduğu durumu konu olarak işlerken Elhan-ı Şita ise kar yağışını ve mevsim görünümünü işlemektedir. Elhan-ı Şita’da önemli olan şiirin ne anlattığından çok nasıl anlatıldığıdır. Bu yüzden Elhan-ı Şita’da içerik arka plana atılmıştır diyebiliriz. 
13. Elhân-ı Şitâ şiirini 2. ünitede okuduğunuz Harika Çocuk adlı metinle karşılaştırınız. İçerik, tür, anlatım teknikleri vb. açılardan farklılıkları belirtiniz.
Cevap: Elhan-ı Şita nazım yani şiir iken Harika çocuk nesir yani düz yazıdır. Elhan-ı Şita’nın dili ağır iken Harika Çocuk metninin dili sadedir. 
 
 
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ EKOYAY YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir