11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 145.146. 147. 148. Sayfa Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 145. 146. 147. 148. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.49.   50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. ve daha fazla Sayfa  Cevapları
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ekoyay Yayınları 145.146. 147. 148. Sayfa Cevapları 

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı Sayfa 145 Cevabı
 
A) Aşağıdaki cümlelerin başına verilen bilgiler doğru
ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (D) Bilimsel metinlerde bir teze dayalı bilgi verme amaçlanırken edebî
metinlerde estetik bir kaygı güdülür.


2. (D) Bilimsel metinlerde nesnellik, edebî metinlerde ise öznellik söz
konusudur.


3. (D) Bilimsel metinlerde kelimeler, çağrışım değerleri önemsenerek çok
anlamlı biçimde kullanılır.


4. (Y) Edebî metinlerde de bilimsel metinlerde de dil, şiirsel işlevde
kullanılır.


5. (Y) Açıklayıcı, kanıtlayıcı, tartışmacı anlatım biçimleri, edebî metinlerde
fazlaca kullanılır.
 
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen
kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

(münazara, özetleme, alıntılama, dipnot, bilimsel metin, makale)


1. Bir konuyla ilgili bir görüşü, düşünceyi savunmak, açıklamak, kanıtlamak
veya konuyla ilgili bir tezi desteklemek için yazılan …….bilimsel metin……….,
kurmacadan uzaktır.


2. ……Makale……, bir düşünceyi açıklama, kanıtlama amacıyla yazılan metin
türüdür.


3. …….Dipnot………, metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa
altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisidir.


4. Bilimsel yazılarda öne sürülen tezi desteklemek amacıyla konuyla ilgili daha
önce yazılmış yazıların kısa biçimde verilmesine ……özetleme…….. denir.


5. …..Münazara……, özellikle okullarda bir konu üzerinde, belli kural ve
yöntemlere uyularak yapılan


bir tartışma türüdür.
 
C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.
 
 
Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 
1. Bilimsel metinlerle edebî metinler arasındaki
farkları maddeler hâlinde defterinize yazınız.
Cevap:
Bilimsel Metinler
Bilgi vermek amacıyla yazılır.
Kesinlik vardır.
Üslup kaygısı yoktur.
Açıklayıcı, tamamlayıcı gibi anlatım türleri
kullanılır.
Söz sanatları kullanılmaz.
Dil göndergesel işlevindedir.
Sanatsal Metinler
Estetik zevk ve duygu vermek amacıyla yazılır.
Kesinlik yoktur.
Öznel bir bilgidir.
Üslup kaygısı vardır.
Betimleyici ve öyküleyici gibi anlatım türleri vardır.
Söz sanatları kullanılır.
Dil sanatsal işlevindedir.
 
2. Bilimsel metinlerde özetleme tekniğinin nasıl
yapıldığını kısaca açıklayınız.
Cevap:Özetlemede amaç, bilimsel metinlerdeki içeriği
okura kısa sürede sunmak, metnin geneli   bilgilendirmek
olduğundan başlığın hemen arkasından özet bölümü yer alır. Bilimsel metinlerde
özetleme geniş zaman kipiyle yapılır. Özetlemede ayrıntılara girilmez.
 
3. Bir münazarada jürinin görevleri nelerdir?
Açıklayınız.
Cevap:   
Jüri başkanının görevi münazarayı yönetmektir. 
-Jüri, konuşmacıların konuşma sürelerini belirler.
-Jüri, münazara bitiminde hangi grubun diğerinin tezini çürüttüğüne karar verir
ve gruplara puan verir. Bu puanları verirken;
Konuşmacıların nasıl hazırlandığı, telaffuzları, iyi savunabildiler mi, tezi
çürütebildiler mi gibi soruları göz önünde bulundururlar
 
4. Makale türünün insan yaşamına katkıları hakkında
düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Bir araştırmanın, çalışmanın sonucunun makale
dönüştürülmesi hem bilim hem de toplum hayatına önemli katkılar sunar. Bilimsel
verilerden yararlanılarak hazırlanan makaleler toplumun bir konu hakkında
bilgilenmesini, yanlış bildiklerini fark etmesini, bilimsel gelişmeleri takip
edebilmesini sağlar.
 
5. “Bilimsel çalışmada önemli olan kaynak
araştırmaları, oldukça detaylı biçimde kütüphane ve Genel Ağ ortamlarında
yapılmalıdır.” cümlesindeki özneyi gösteriniz.
Cevap: Bilimsel çalışmada önemli olan kaynak araştırmaları,
 
 
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı Sayfa 146 Cevabı
 
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği
işaretleyiniz.
 
1. Kanserden koruyucu bir diyetin en önemli özelliği,
her gün en az iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze içermesidir. Meyve ve
sebzeler birçok vitamin, mineral, karotenoid ve lif içeren kompleks gıdalardır.
Üç porsiyon sebze yaklaşık 400 g gelir. Bunun yaklaşık yarısı çiğ olarak
tüketilmelidir (salata, sebze suyu). Taze mevsim sebzeleri yenmelidir. Ancak
gerektiğinde dondurulmuş
sebzeler de bir alternatiftir. İki porsiyon meyve yaklaşık 300 g’dır. Beş
porsiyon meyve ve sebzenin bir’er porsiyonu sebze ya da meyve suyu olarak
içilebilir. Meyve ve sebze tüketiminde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta,
birkaç çeşit sebze çerçevesinde kalmamak, geniş bir yelpaze içerisinden her gün
elden geldiğince değişik sebze ve meyve seçimi yapmaktır. Böylece çok
çeşitli sebze ve meyve tüketimiyle 1000’e yakın çeşitli bitkisel kimyasallar
alınır.
Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Altı çizili cümlede yazım yanlışı vardır.
B) Metinde öznel bir anlatım benimsenmiştir.
C) Görüşler, açıklama ve örneklemelerle desteklenmiştir.
D) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
E) Anlatımda terimlerden yararlanılmıştır.
Cevap: B
 
2. Mazmun, divan şiirinin temel yapı taşlarından biri
olarak kabul edilir. Arapça “zımn” kökünden gelen mazmun, “anlam, kendine özgü
simgesel anlamları olan nükteli ve cinaslı söz” (Parlatır, 2009: 1027) şeklinde
tarif edilir. Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati’nde mazmunu “bir şeyden zımnen
anlaşılan mana, mefhum, meal”, “zımnen anlaşılabilen nükteli, cinaslı ve
sanatlı söz” olarak açıklar. Divan şairleri tarafından çokça kullanılan fikr-i
mazmun ise “ilk defa söylenmiş olan mazmun ve nükte”ye denir (H. Kazım Kadri,
1943: 369-370). Mazmun, “bazı kavramları dolaylı anlatmak için kullanılan
nükteli ve sanatlı söz” (TDK, 2005: 1358), “bir mana veya mefhumu özelliklerini
çağrıştırarak kelime grupları içinde gizleme sanatı” (Pala, 1995: 359; 1999:
400) şeklinde de tarif edilmiştir.
Yukarıdaki bilimsel metinde uygulanan alıntılama tekniği hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğrudan alıntılama yapılmıştır.
B) Alıntı yapılan kaynak, metin içinde yazarın soyadı, eserin basım yılı ve
sayfası biçiminde belirtilmiştir.
C) Alıntı yapılan kısım orijinalinde olduğu gibi metne aktarılmıştır.
D) Alıntılar doğrudan yapıldığı için tırnak içinde gösterilmiştir.
E) Alıntı yapılan kaynağa sadık kalınıp yazarın üslubuyla yeniden kurgulanarak dolaylı
alıntılama yapılmıştır.
Cevap: E
 
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı Sayfa 147 Cevabı
 
3. (I) Arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve
daha fazla bilgi elde etmek için teknolojik gelişmelerden yararlanıyorlar. (II)
Ama geçmişte olup bitenler hakkındaki her şeyi tam olarak bilemeyecekler. (III)
Zira eski kalıntıların önemli bir bölümünün, zamanın yok edici gücüne
dayanamadığını görebiliyoruz. (IV) Geçmişe ait düşünceler ve inançlar gibi çok
önemli şeyler, hemen hemen hiç iz bırakmadan yitip gidebiliyor. (V) Bu yüzden
arkeologlar, buldukları en küçük parçalar üzerinde büyük bir dikkatle
çalışıyorlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge sıralanışı “özne-zarf
tümleci-yüklem” şeklindedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Cevap: D
 
4. Aşağıda verilenlerden hangisi münazara için
söylenemez?
A) Sadece bilimsel konular, tez ve antitez biçiminde tartışılır.
B) Tartışmacılara konularını araştırmak için gerekli süre verilir.
C) Doğruyu bulmaktan ziyade bir tezin güzel bir dil ve üslupla sunulması
amaçlanır.
D) Karşılıklı saygı, hoşgörü ve uzlaşma
kültürü esasına göre uygulanır.
E) Konu önceden belirlenir ve yarışmacı gruplara
Cevap: A
 
5. Büyük İskender… Kimileri , onu insanlığın iyiliği
uğruna zaferden zafere koşan bir ülkü adamı
olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının , nedeninin katıksız bencillik
olduğunu , ateşli
tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Bazıları, oynamış olduğu
büyük oyunda sürdüğü her taşın , yaptığı her hamlenin ona muazzam bir zekâ
tarafından dikte edildiği görüşündedir. Bazılarıysa onun, düşünmeden , kendine
çok güvenerek talihini güle oynaya izlediğine inanmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Cevap: B
 
6. I. Ciddi bir üslupla yazılır.
II. Konu sınırlaması yoktur.
III. Öğretici metinlerdendir.
IV. Kelimelerin mecaz anlamlarından fazlaca yararlanılır.
V. Bilimsel kavramlara ve terimlere sıkça yer verilir.
Yukarıdakilerden hangisi makale türü için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Cevap: D
 
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders
Kitabı Sayfa 148 Cevabı
 
7. (I) Temel enerji kaynağı olan karbonhidratlar;
monosakkaritler, disakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler şeklinde
alt gruplara ayrılabilir. (II) Kanserden koruyucu besin tüketiminde günde en az
bir kez baklagillerden (kuru fasulye, soya, nohut, mercimek, bezelye, barbunya)
bir porsiyon ve tam tahıl ürünlerinden (kabuklu pirinç, bulgur, tam tahıl
makarnası veya ekmeği) bir porsiyon tüketmek önerilmektedir. (III) Tam
tahıllar, baklagiller, meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve çekirdekler zengin
lif kaynaklarıdır ve kanserden koruyucu diyetin başlıca bileşenleridir. (IV)
Diyetteki lifin kolon mukozasının karsinojen ajanlar ile temasını özellikle
kolorektal kanser riskini azalttığı düşünülmektedir ancak tahılların uygun
saklanmasına ve uygun koşullarda saklanmış tahılların tüketimine dikkat
edilmelidir. (V) Saklama koşulları sağlanmaz ise aflatoksin birikimi,
kanserojen olarak ortaya çıkıp kanser riskini artırabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı
yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Cevap: C
 
Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Bireye özgü olan, kanıtlanamayan, subjektif.
2. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı savunulmasıyla yapılan
bir tartışma türü.
3. Bilimsel yazılarda yararlanılan eserlerin belli kurallara göre yazıda
gösterildiği bölüm.
4. Bilimsel yazılarda savunulan tezi desteklemek için diğer bilim insanlarının
eserlerinden metinde yararlanma.
5. ileri sürülerek savunulan düşünce.
6. Bir düşünceyi savunmak, desteklemek için yazılan bilimsel nitelikli bir yazı
türü.
7. Bilimsel metinlerde içeriği okura kısa sürede sunmak ve metin hakkında okuru
bilgilendirmek için kullanılan teknik.
8. Geçişli fiili bütünleyen, yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.
9. Edebiyatla ilgili konuları ele alan makale türü.
10. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konan noktalama işareti.
Cevap: 
 
11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ EKOYAY YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
 

 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir